โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 ภ.ง.ด.90/91


ขั้นตอนที่ 1 รวมเงินได้พึงประเมิน (เงินเดือน/รายได้อื่นๆ) ปีภาษี 2560 (ยื่นแบบ ม.ค.-มี.ค. 2561)


ข้อ 1 รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) กรณีมีเงินเดือนเพียงอย่างเดียว (ภ.ง.ด.91)(กรอก/เปลี่ยนข้อมูลและกด OK)
1. มาตรา 40(1) ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ฯลฯ (รวมเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตาม 2.(4))
2. หัก (1) เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนที่เกิน 10,000 บาท)
(2) เงินสะสม กบข.
(3) เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
(4) เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ
(5) เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน (กรณีนำมารวมคำนวณภาษี)
รวม (1) ถึง (5)
3. มาตรา 40(2) ได้แก่ เบี้ยประชุม ค่านายหน้า ฯลฯ
4. คงเหลือ (1. - 2. + 3.)
5. หักค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท)
รวม 1. ถึง 5. ยกไปรวมใน ข้อ 10 1.
หากมีรายได้อื่นๆ ด้วย ให้รวมเงินได้พึงประเมิณหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี (ภ.ง.ด.90) ตามรายการต่อไปนี้
ข้อ 2 รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าสิทธิ์อย่างอื่นฯ
ข้อ 3 รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) ดอกเบี้ย ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาซื้อฯ
ข้อ 4 รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) การให้เช่าทรัพย์สินฯ
ข้อ 5 รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมายฯ
ข้อ 6 รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) เงินได้จากการับเหมา จัดหาสัมภาระเองฯ
ข้อ 7 รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ฯ
ข้อ 2 ถึงข้อ 7 ยกไปรวมในข้อ 10 1.  
ข้อ 8 รายการเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรฯ และเลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ รวมภาษีที่ ชำระเพิ่มเติม ชำระไว้เกิน ยกไป ข้อ 10 17.


ขั้นตอนที่ 2 รวมรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย ปีภาษี 2560


ข้อ 9 รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย(กรอก/เปลี่ยนข้อมูลและกด OK)
1. ผู้มีเงินได้ (60,000 บาท หรือ 120,000 บาท แล้วแต่กรณี)
2. คู่สมรส (60,000 บาท กรณีมีเงินได้รวมคำนวณภาษีหรือไม่มีเงินได้)
3. บุตร คนละ 30,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนบุตร) คน
4. อุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา ของผู้มีเงินได้/คู่สมรส แล้วแต่กรณี
5. อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (ยกมาจากแบบ ล.ย.04)
6. เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส แล้วแต่กรณี
7. เบี้ยประกันชีวิต
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
8. เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท)
9. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
10. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
11. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย
12. เงินได้ที่จ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ (มูลค่าอสังหาริมทรัพย์)
13. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
14. (ค่าลดหย่อนอื่นๆ) ค่าการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
15. (ค่าลดหย่อนอื่นๆ) ค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ
16. รวม (1. ถึง 15.) ยกไปรวมใน ข้อ 10 2.  


ขั้นตอนที่ 3 การคำนวณภาษี ปีภาษี 2560


ข้อ 10 การคำนวณภาษี(กรอก/เปลี่ยนข้อมูลและกด OK)
1. เงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย (รวมยอดมาจากรายการสุดท้ายของ ข้อ 1 ถึง ข้อ 7)
2. หัก ค่าลดหย่อนฯ (ยกมาจาก ข้อ 9 16.)
3. คงเหลือ (1. - 2.)
4. หัก เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา/การกีฬา/อื่นๆ (2 เท่าของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ 3.)
5. คงเหลือ (3. - 4.)
6. หัก เงินบริจาค (ไม่เกินร้อยละ 10 ของ 5.)
7. เงินได้สุทธิ (5. - 6.)
8. ภาษีคำนวณจากเงินได้สุทธิตาม 7.
9. ภาษีคำนวณจากเงินได้พึงประเมิน ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป คือร้อยละ 0.5 ของรวมยอดเงินได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ตาม ข้อ 1 ถึง ข้อ 7 1. ถึง 3. และส่วนต่างเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนฯ กรณีไม่ยกเว้นตาม 4. ถึง 5.
ของข้อ 7.(ถ้ามี) (ไม่รวมเงินได้ตามมาตรา 40 (1)) = x 0.005 =
10. ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (จำนวนที่มากกว่าระหว่าง 8. กับ 9. เว้นแต่กรณี 9. คำนวณแล้วไม่เกิน 5,000 บาท
ให้ชำระภาษีตาม 8.)
11. ภาษีที่ต้องชำระจากใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
12. รวมภาษีที่ต้องชำระ
13. หัก ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ (มูลค่าอสังหาริมทรัพย์)
14. ภาษีที่ชำระเพิ่มเติม (เฉพาะกรณี 12. มากกว่า 13.)
15. หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเครดิตภาษี
ภาษีเงินได้ชำระไว้ตามแบบ ภ.ง.ด.93 และ ภ.ง.ด.94
16. ภาษีที่ ชำระเพิ่มเติม ชำระไว้เกิน
17. ภาษีที่ ชำระเพิ่มเติม ชำระไว้เกิน (ยกมาจาก ข้อ 8 (ถ้ามี))
18. รวม ภาษีที่ ชำระเพิ่มเติม ชำระไว้เกิน
19. บวก ภาษีที่ชำระเพิ่มเติม (ยกมาจาก ค 6. ของใบแนบ (ถ้ามี))
20. หัก ภาษีที่ชำระไว้เกิน (ยกมาจาก ค 7. ของใบแนบ (ถ้ามี))
21. หัก ภาษีชำระไว้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 (กรณียื่นเพิ่มเติม)
22. ภาษีที่ ชำระเพิ่มเติม ชำระไว้เกิน
23. บวก เงินเพิ่ม (ถ้ามี)
24. รวม ภาษีที่ ชำระเพิ่มเติม ชำระไว้เกิน